Wettelijke kennisgeving

ALGEMENE VOORWAARDEN


Ondernemingsgegevens:


Joyffee

(Joyce Lemmens)

Sint-Amandusstraat 12, 3511 Hasselt

info@joyffee.com

+32 484 89 36 83

BE0670.883.474


Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN


De e-commerce website van Joyffee, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Sint-Amandusstraat 12, 3511 Hasselt, BTW BE 0670.883.474 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Joyffee moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Joyffee aanvaard zijn.


Artikel 2: PRIJS


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.


Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.


Artikel 3: AANBOD


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Joyffee niet. Joyffee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Joyffee is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen via info@joyffee.com


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Joyffee.  Joyffee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: BETALING

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij het plaatsen van de bestelling. 

De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Joyffee te melden.

Joyffee is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 


Artikel 5: LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST


Joyffee zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Joyffee kenbaar heeft gemaakt. 


Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Indien de bezorging vertraging ondervindt of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Na ontbinding conform het vorige lid zal Joyffee het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen. 


Joyffee neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor fouten die door de klant zijn gemaakt tijdens het invoeren van de bestelling (op de website) waardoor vertraging in de levering of niet juist afleveren kan ontstaan.


Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Joyffee tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


Indien de ondernemer door overmacht of door een andere buitengewone omstandigheid, zoals brand, werkstaking, natuurramp, ... zijn verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen, dan kan de ondernemer zijn leveringsverplichting uitstellen totdat levering wel mogelijk is. De ondernemer zal de klant onverwijld op de hoogte stellen in geval van een beroep op overmacht. In geval de omstandigheid langer dan 1 maand duurt bovenop de opgegeven levertermijn, dan hebben de ondernemer en de consument elk het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder enig recht op schadevergoeding.


Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.


Joyffee biedt de mogelijkheid aan de Klant om de goederen verplicht af te halen, na bestelling op de webshop met keuze “Afhalen”.


Artikel 6: EIGENDOMSVOORBEHOUD


De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Joyffee. 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Joyffee te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Artikel 7: HERROEPINGSRECHT

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Joyffee.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen met vermelding van de reden van het terugsturen de overeenkomst te herroepen. 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Joyffee, Sint-Amandusstraat 12, 3511 Hasselt, info@joyffee.com via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. 


Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 


De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Joyffee heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Joyffee, Sint-Amandusstraat 12, 3511 Hasselt. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 


Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Joyffee zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 


Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Joyffee alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Joyffee op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Joyffee wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 


Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Joyffee geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.


Joyffee betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.


De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (juwelen en edelsteenrollers) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Artikel 8: ANNULEREN VAN EEN AFSPRAAK (coaching, healing, workshop & meditatie-reeks)


Wanneer De Klant een afspraak wil annuleren, kan dit enkel via e-mail (info@joyffee.com) tot uiterlijk één week voor de geplande afspraak.

- Annuleert De Klant zijn sessie of deelname tussen 1 en 4 weken voor aanvang, dan wordt het inschrijvingsbedrag voor 100% terugbetaald. (-€7,50 administratiekost)

- Annuleert De Klant zijn sessie of deelname tussen 1 en 7 dagen voor aanvang, dan wordt het inschrijvingsbedrag voor 50% terugbetaald. (-€5,00 administratiekost)

- Annuleert De Klant zijn sessie of deelname minder dan 24 uur voor aanvang, dan vervalt het recht op terugbetaling van het inschrijvingsbedrag. Mits aantoning van een geldig doktersattest kan De Klant zijn deelname inwisselen voor een nieuwe afspraak voor een persoonlijke sessie of een andere Joyffee-workshop.

Artikel 9: KLANTENDIENST


De klantendienst van Joyffee is bereikbaar via e-mail (info@joyffee.com) of per post op het volgende adres Sint-Amandusstraat 12, 3511 Hasselt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Een klacht schort de verplichtingen van Joyffee niet op, tenzij Joyffee schriftelijk anders aangeeft. 


Artikel 10: SANCTIES VOOR NIET-BETALING


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Joyffee beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 


Onverminderd het voorgaande behoudt Joyffee zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.


Artikel 11: PRIVACY


De verantwoordelijke voor de verwerking, Joyffee respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.


De uitgebreide Privacy Policy vindt u terug op de website. 


Artikel 12: GEBRUIK VAN COOKIES


Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. 


U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. 


Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.


Artikel 13: AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 


Het nalaten op gelijk welk moment door Joyffee om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 


Artikel 14: WIJZIGING VOORWAARDEN


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt en de algemene verkoopsvoorwaarden van Joyffee. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 15: BEWIJS


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 


Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN


Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen die in verband met deze overeenkomst tussen de ondernemer en de consument ontstaan, worden eerst in der minne naar redelijkheid beslecht. Indien dat geen uitkomst biedt, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter.